• Μπαίνουμε στη θέση σας...

  ...γιατί κάθε υπόθεση είναι μοναδική!

 • Προασπίζουμε τα συμφέροντά σας...

  ...σε δύσκολους καιρούς για τα δικαιώματα των πολιτών!

 • Πιστεύουμε στην πλήρη ενημέρωσή σας...

  ... με απλά λόγια για όλους!

 • Τα δικαιώματά σας είναι απαραβίαστα...

  ...απέναντι σε τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες!

Ενστάσεις τραπεζώνΔείτε ποιές είναι οι πιο συνηθισμένες ενστάσεις που προβάλλουν οι τράπεζες κατά των αιτήσεων των υπερχρεωμένων καταναλωτών στα ειρηνοδικεία.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : Η  «ΤΡΑΠΕΖΑ» ισχυρίζεται ότι δεν περιέχεται στην αίτηση αίτημα διάσωσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος και ότι απαραδέκτως υποβλήθηκε αυτό με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο ισχυρισμός της αυτός στερείται βασιμότητας, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 216 και 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση του αιτήματος αίτησης και μπορεί να περιέχεται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή του σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να διατυπώνεται σαφώς (βλ. ΑΠ 173/81 Αρχ. Ν. 32- 258 και 1293/93 Δνη 35-140, ΕφΑθ 2212/83 Δνη 24-1417 και 11416/87 Δ. 19- 332). Στην προκειμένη περίπτωση στην ένδικη αίτηση γίνεται σαφής και ειδική αναφορά στο ότι το περιγραφόμενο ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του, του οποίου προσδιορίζεται και η αξία, στο δε ενσωματωμένο στη αίτηση σχέδιο διευθέτησης ο προτεινόμενος αριθμός των 240 μηνιαίων δόσεων για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων παραπέμπει σαφώς στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2, που προβλέπει εξόφληση της οφειλής για εξαίρεση της κύριας κατοικίας σε χρόνο μέχρι την 20ετία. Επομένως από το όλο περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει με σαφήνεια και χωρίς καμία αμφιβολία το αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντα.
Εκτός αυτού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ` άρθρο 747, αριθ. 7).

 
                                                                       Ø    

ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : Η «ΤΡΑΠΕΖΑ» ζητά την απόρριψη της αίτησης επειδή ο αιτών παρέβη το καθήκον της αλήθειας και συγκεκριμένα παρέλειψε να περιλάβει στην κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του και στη υπεύθυνη δήλωση ένα  αυτοκίνητο, καθώς και ένα δεύτερο ιδιοκτησίας της συζύγου του, ακόμη, δεν δήλωσε το χρηματικό ποσό των 10.230 ευρώ, το οποίο κατά τη φορολογική του δήλωση απέκτησε από διάθεση περιουσιακών στοιχείων κλπ, καθώς και τα ποσά της αποζημίωσης απόλυσης αυτού και της συζύγου του.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, το αυτοκίνητο του αιτούντος δεν έχει αξιόλογη εμπορική αξία, ικανή να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει σημαντικό ποσό για την ικανοποίηση των πιστωτών του, γι’ αυτό και κρίθηκε ότι δεν είναι πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον. Επομένως η παράλειψη του αιτούντος να το περιλάβει στην κατάσταση της περιουσίας του και στη υπεύθυνη δήλωση είναι εντελώς επουσιώδης, σε κάθε δε περίπτωση δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλειά του, συνεπώς δε συνιστά περίπτωση παράβασης του καθήκοντος για ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων και επέλευσης σε βάρος του των πιο πάνω δυσμενών συνεπειών του νόμου.
Ούτε η παράλειψή του να δηλώσει το ποσό των 10.230 ευρώ, το οποίο έχει περιλάβει στη φορολογική δήλωση οικ. έτους 2010 και στον κωδικό 781 (χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές κλπ), συνιστά περίπτωση παράβασης του καθήκοντος για ειλικρινή δήλωση, καθόσον και ανεξάρτητα από αν το ποσό αυτό αποτελούσε εισόδημά ή από κάποια άλλη αιτία περιελήφθη στη δήλωσή του (δεν προκύπτει η προέλευσή του), αφορά προγενέστερο χρόνο της περιέλευσής του σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών και προσφυγής στη διαδικασία του ν. 3869/10 (η φορολογική δήλωση αφορά εισοδήματα του έτους 2009) και συνεπώς δεν είχε υποχρέωση να το περιλάβει στην κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του.
 Ούτε τέλος συντρέχει περίπτωση ανειλικρινούς δήλωσης από την παράλειψή του να δηλώσει τα ποσά της αποζημίωσης απόλυσης αυτού και της συζύγου του, καθόσον πρόκειται για πολύ μικρά ποσά (από 253,11 ευρώ καθένας) και η παράβαση κρίνεται εντελώς επουσιώδης.   
  Τέλος και όσον αφορά το αυτοκίνητο της συζύγου του ο αιτών δεν υποχρεούται να περιγράψει τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του, τα οποία αποτελούν ξένη περιουσία και δεν είναι υπέγγυα στους πιστωτές του. Μόνο τα εισοδήματά του υποχρεούται να περιλάβει στην κατάσταση του αρθ. 4 παρ. 1 του νόμου, τα οποία ενδιαφέρουν προκειμένου να καθοριστεί η συνεισφορά του στις οικογενειακές δαπάνες στα πλαίσια της υποχρέωσή του που απορρέει από τις διατάξεις των αρθ. 1389 και 1390 ΑΚ, από δε τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του, ενδιαφέρουν μόνο εκείνα που αποφέρουν κάποιο εισόδημα, τα οποία και αποτελούν αντικείμενο απόδειξης κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, και τέτοιο δεν αποτελεί το αυτοκίνητό της.


                                                                  
                                                                       Ø

ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Δεν περιέχεται στην αίτηση ένα συνολικό σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αλλά χωριστό σχέδιο συμβιβασμού για κάθε πιστωτή, γεγονός που καθιστά την αίτηση μη νόμιμη.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ : Ο ισχυρισμός της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ» δεν ευσταθεί, καθόσον έχει ενσωματωθεί στην αίτηση τέτοιο σχέδιο, στο οποίο περιέχονται οι απαιτήσεις κάθε πιστώτριας τράπεζας και ο προτεινόμενος τρόπος εξόφλησής τους με προσδιορισμό των επί μέρους καταβολών κατά αριθμό μηνιαίων δόσεων και ποσό. 


 

                                                                       Ø


ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : Δεν επιδόθηκε στην τράπεζα συνολικό σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αλλά σχέδιο που αφορούσε τις οφειλές άλλης πιστώτριας τράπεζας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ : Ο ισχυρισμός της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ» δεν ευσταθεί, καθόσον με την επίδοση σ’ αυτή της ένδικης αίτησης, πράγμα που δεν αρνείται, περιήλθε σε γνώση της το προτεινόμενο από την αιτούσα σχέδιο διευθέτησης όλων των οφειλών της, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, είναι ενσωματωμένο στην αίτηση και δεν χρειαζόταν η επίδοση προς αυτήν χωριστού έγγραφου σχεδίου. 
                                                                       Ø
                                                           
       

ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : Η αίτηση δεν είναι νόμιμη επειδή η αιτούσα δεν απηύθυνε στην τράπεζα πρόσκληση να υποβάλλει στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσει αν συμφωνεί με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, όπως απαιτείται από τη διάταξη του αρθ. 5 παρ. 1 περ. γ’ ν. 3839/10.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο ισχυρισμός της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ» στερείται βασιμότητας, καθόσον δεν προσκομίζεται το δικόγραφο της αίτησης, που της επιδόθηκε, στο οποίο περιέχεται το σχέδιο διευθέτησης ώστε να διαπιστωθεί η επικαλούμενη αυτή παράλειψη. Εξ’ άλλου η μη νομότυπη κατ’ αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3839/10 επίδοση των αναφερομένων στη διάταξη αυτή εγγράφων δεν καθιστά απαράδεκτη ή μη νόμιμη την αίτηση ρύθμισης, απλώς δεν επέρχονται οι έννομες συνέπειες που ορίζονται από τη διάταξη αυτή και συνδέονται με τη νομότυπη επίδοση, δηλαδή αυτή της τεκμαιρόμενης συναίνεσης του πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης από την παράλειψή του να απαντήσει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των 2 μηνών. Τέτοιο όμως ζήτημα δεν τίθεται στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον η συγκεκριμένη πιστώτρια απάντησε αρνητικά στο σχέδιο με παρατηρήσεις και προτάσεις που υπέβαλε εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού (βλ. το έγγραφο της απάντησής της ).
                                                                       ØΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : Δεν της επιδόθηκε σχέδιο διευθέτησης των οφειλών για το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος, αλλά σχέδιο που αφορούσε μόνο τις οφειλές του προς αυτήν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ:  Ο ισχυρισμός της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ότι δεν της επιδόθηκε σχέδιο διευθέτησης των οφειλών για το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος, αλλά σχέδιο που αφορούσε μόνο τις οφειλές του προς αυτήν, δεν ευσταθεί, καθόσον με την επίδοση σ’ αυτήν της ένδικης αίτησης, πράγμα που δεν αρνείται, περιήλθε σε γνώση της το προτεινόμενο από τον αιτούντος σχέδιο διευθέτησης, που είναι ενσωματωμένο στην αίτηση και αφορά το σύνολο των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές του.
                                                                       ØΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Δεν τηρήθηκε ως προς αυτήν η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθόσον δεν απάντησε επί του προταθέντος από τον αιτούντος σχεδίου, ο δε αιτών εσφαλμένα θεώρησε ως σιωπηρά απόρριψη του σχεδίου την παράλειψή της να απαντήσει επί ενάμιση μήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ:  Ο ισχυρισμός της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ότι δεν τηρήθηκε ως προς αυτήν η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθόσον δεν απάντησε επί του προταθέντος από τον αιτούντος σχεδίου, ο δε αιτών εσφαλμένα θεώρησε ως σιωπηρά απόρριψη του σχεδίου την παράλειψή της να απαντήσει επί ενάμιση μήνα, στερείται βασιμότητας, καθόσον εύλογος χρόνος απάντησης θεωρείται αυτός του ενός μήνα (βλ. Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 55 αριθ. 7).
                                                                       ØΕΝΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: Η αίτηση δεν είναι παραδεκτή διότι δεν τους έχουν επιδοθεί από τον οφειλέτη τα προβλεπόμενα από τον νόμο κατάσταση περιουσίας του οφειλέτη και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση δεν είναι παραδεκτή διότι δεν τους έχουν επιδοθεί από τον οφειλέτη τα προβλεπόμενα από τον νόμο κατάσταση περιουσίας του οφειλέτη και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι βάσιμος, διότι εφόσον οι ίδιοι αναφέρουν ότι τους έχει επιδοθεί ως συνημμένο της αίτησης ρύθμισης, η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού του οφειλέτη, που περιέχει τα παραπάνω στοιχεία, έχουν λάβει γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για την γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης. 
                                                                       ØΕΝΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: Η αίτηση είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως, διότι δεν περιέχει τα στοιχεία, που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. του νόμου, αλλά τα στοιχεία αυτά περιέχονται στα κατατεθέν μαζί με την αίτηση σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως, διότι δεν περιέχει τα στοιχεία, που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. του  νόμου, αλλά τα στοιχεία αυτά περιέχονται στα κατατεθέν μαζί με την αίτηση σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, διότι από τη διατύπωση του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι ο οφειλέτης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφα της αίτησης, της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του και του σχεδίου διευθέτησης, προκύπτει ότι η κατάσταση περιουσίας και το σχέδιο μπορούν είτε να ενσωματωθούν στην αίτηση, είτε να τη συνοδεύουν ως εξ υπαρχής συνημμένα έγγραφα, που κατατίθενται μαζί της και συμπληρώνουν παραδεκτά το περιεχόμενο της.


 

                                                                       Ø

ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: Η αίτηση δεν είναι νόμιμη διότι τόσο το αρχικό όσο και το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης είναι αόριστα, αφού το μεν πρώτο αναφέρει ως πρόταση του οφειλέτη την καταβολή του ελάχιστου δυνατού ποσού, ενώ το δεύτερο αναφέρει την καταβολή των 200 ευρώ μηνιαίως γενικώς στους πιστωτές.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση δεν είναι νόμιμη διότι τόσο το αρχικό όσο και το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης είναι αόριστα, αφού το μεν πρώτο αναφέρει ως πρόταση του οφειλέτη την καταβολή του ελάχιστου δυνατού ποσού, ενώ το δεύτερο αναφέρει την καταβολή των 200 ευρώ μηνιαίως γενικώς στους πιστωτές δεν είναι βάσιμος, διότι ο νόμος δεν προβλέπει ούτε το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, ούτε δικαστικό έλεγχο του περιεχομένου του, συνεπώς αυτό μπορεί να καθοριστεί ελεύθερα από το οφειλέτη, παραδεκτά δε προτείνεται ακόμα και σχέδιο με μηδενικό περιεχόμενο. [Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών, σελ.71].  
                                                                       Ø      

ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: Το περιλαμβανόμενο στην αίτηση αίτημα του αιτούντος είναι αόριστο, διότι απλώς αναφέρει ότι ζητάει να υπαχθεί τις διατάξεις του ν.3869/2010, επειδή βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι το περιλαμβανόμενο στην αίτηση αίτημα του αιτούντος είναι αόριστο, διότι απλώς αναφέρει ότι ζητάει να υπαχθεί τις διατάξεις του ν.3869/2010, επειδή βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, δεν είναι βάσιμος, διότι ο νόμος δεν ορίζει το περιεχόμενο του αιτήματος, σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του νόμου, σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του, αυτός δε ο σκοπός καθίσταται σαφής στο αίτημα του αιτούντος με την παραπάνω διατύπωση.
                                                                       Ø

ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: Το ύψος των απαιτήσεων τους έχει μεταβληθεί από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, συνεπώς πρέπει η ρύθμιση να περιλάβει τις απαιτήσεις τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι το ύψος των απαιτήσεων τους έχει μεταβληθεί από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, συνεπώς πρέπει η ρύθμιση να περιλάβει τις απαιτήσεις τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη συζήτηση, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του νόμου, το δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει σε ρύθμιση ελέγχει μόνο την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, η ένταξη της απαιτήσεως στη ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινή, θα γίνει με τη μορφή και το ύψος, που την εισφέρει ο οφειλέτης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από το δικαστήριο, λόγω της αμφισβήτησης του ύψους της απαιτήσεως από τον πιστωτή. [Μακρής κατ`άρθρο ερμηνεία ν.3869, υπό το άρθρο 8.].  
                                                                       Ø      
ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : Δεν μπορούν να περιληφθούν στη ρύθμιση οι  οφειλές της οφειλέτριας από το στεγαστικό δάνειο, το οποίο της χορηγήθηκε υπό την ιδιότητά της ως παλιννοστούσας ομογενούς στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών με πλήρη εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου από το ελληνικό δημόσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ:  Ο ισχυρισμός της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ» είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος διότι η απαρίθμηση των οφειλών των οποίων δεν επιτρέπεται η ρύθμιση κατά το άρθρο 1 παρ.2 του νόμου 3869/2010 είναι αποκλειστική και σε αυτά, τα εξαιρούμενα από τη ρύθμιση χρέη, δεν περιλαμβάνονται οφειλές από δάνεια χορηγηθέντα στον οφειλέτη με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (βλ. Ευδοξία Κιουπτσίδου- Στρατουδάκη Η απόφαση Διευθέτησης Οφειλών κατά το νόμο 3869/2010, Αρμενόπουλος 2010, σελ. 1482). 
                                                                       Ø      

ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : Η αίτηση δεν είναι παραδεκτή διότι δεν της έχει επιδοθεί από την οφειλέτιδα μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, με πρόσκληση να υποβάλλει στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσει αν συμφωνεί με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο ισχυρισμός της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ» δεν είναι βάσιμος διότι το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών είναι ενσωματωμένο στην αίτηση που επιδόθηκε σ΄ αυτή, έχει λάβει γνώση αυτού και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου ενώ σε κάθε περίπτωση η ίδια μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης έχει υποβάλλει στη γραμματεία του δικαστηρίου δήλωση ότι δεν συμφωνεί με το προτεινόμενο από την αιτούσα σχέδιο διευθέτησης (βλ. την από 6/4/2011 δήλωση αυτής που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου στις 8/4/2011). 
                                                                       Ø      

ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : Οι πιστώτριες τράπεζες, με προφορική δήλωση τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις τους πρότειναν την ένσταση ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης, για το λόγο ότι η οφειλέτρια που διατηρεί ατομική επιχείρηση υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων, ασκεί εμπορική δραστηριότητα και ως εκ τούτου έχει πτωχευτική ικανότητα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 ν.3869/2010 «φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρο 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή». Από τη ρύθμιση δηλαδή του νόμου αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του Πτ.Κ (Ν.3588/2007) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Σύμφωνα με το άρθρ.1 του ΕμπΝ και τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις. Παρά την έλλειψη ρητής στο νόμο διάταξης με την οποία εξαιρούνται του χαρακτηρισμού τους ως εμπόρων με την έννοια του άρθρου 1 ΕμπΝ “οι μικροέμποροι” όπως αποκαλούνται, εν τούτοις τόσο από την επιστήμη όσο και από την νομολογία γίνεται δεκτός ο ως άνω αποκλεισμός, ως μικροέμποροι δε χαρακτηρίζονται εκείνοι
των οποίων η άσκηση εμπορικών πράξεων συνδέεται προεχόντως και κατά κύριο λόγο προς τη σωματική τους καταπόνηση και το κέρδος που αποκομίζουν από αυτές αποτελεί αμοιβή της προσωπικής τους εργασίας (βλ. Εφ.Αθ.11433/1995, Εφ.Αθ.3924/1981 ΝΟΜΟΣ).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα…………………………., κάτοικος Θεσσαλονίκης, έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών της λόγω υπερχρέωσης. Διατηρεί ατομική επιχείρηση υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων, χωρίς να διατηρεί για το σκοπό αυτό κατάστημα, να χρησιμοποιεί βοηθητικό προσωπικό, αγοράζει μόνη της τα χρησιμοποιούμενα από αυτήν υλικά καθαριότητας, συνυπολογίζονται όμως στην αμοιβή που εισπράττει για την εργασία της αυτή, δεν διαθέτει ούτε και αυτή ακόμη τη στοιχειώδη επαγγελματική οργάνωση και εγκατάσταση, στοιχεία που δεν προσδίδουν σε αυτήν την εμπορική ιδιότητα αφού η άσκηση των παραπάνω πράξεων (παροχής υπηρεσιών καθαριότητας) συνδέεται προεχόντως και κατά κύριο λόγο με τη σωματική της καταπόνηση, το δε κέρδος που αποκομίζει από αυτές δεν αποτελεί παρά την αμοιβή της προσωπικής της εργασίας. Ως εκ τούτου η αιτούσα μη έχουσα την εμπορική ιδιότητα στερείται της πτωχευτικής ικανότητας και υπάγεται έτσι στις διατάξεις του ν. 3869/2010, απορριπτόμενης ως κατ΄ ουσίαν αβασίμου της σχετικής ενστάσεως των καθ΄ ων. 
                                                                       Ø      
ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : Η οφειλέτρια εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές της την κακή οικονομική της κατάσταση και την αδυναμία της να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου που της επέτρεπε το εισόδημά της.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο ισχυρισμός είναι αόριστος. Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται λοιπόν οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες η αιτούσα απέκρυψε από τους πιστωτές την οικονομική της κατάσταση και το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους (βλ. Ειρ.Αθ. 15/Φ1/2011 ΝΟΜΟΣ), πολλώ δε μάλλον της αιτούσας της οποίας οι παραπάνω δανειακές συναλλαγές έγιναν με τις δύο συγκεκριμένες τράπεζες. 
                                                                       Ø      


 

ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : Η αιτούσα προσφεύγει στη προστασία του παρόντος νόμου ως υπερχρεωμένος οφειλέτης παρότι δεν αναφέρεται με την αίτηση της σε αξιόλογο περιορισμό του κόστους διαβίωσης της και σε σοβαρή μείωση της αγοραστικής της δύναμης και μ` αυτή την έννοια δεν είναι καλόπιστος οφειλέτης, που είχε κατά νου ο νομοθέτης θεσπίζοντας τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ν.3869/2010, δικαιούμενης τη δικαστική ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών της.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ: Ο αίτηση της "ΤΡΑΠΕΖΑΣ" είναι μη νόμιμη, καθόσον αφ` ενός μεν η κατάχρηση δικαιώματος ρυθμίζεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 281 Α.Κ. που δεν συντρέχουν στον παρόντα ισχυρισμό της παραπάνω πιστώτριας, αφ` ετέρου δε επειδή στη προκειμένη περίπτωση η έλλειψη σοβαρής αγοραστικής δύναμης εμπεριέχεται στον γενικότερο ισχυρισμό της αιτούσας περί υπερχρέωσης της, ως συνιστώσα της έννοιας της τελευταίας, η οποία (μειωμένη αγοραστική δύναμη) από κοινού με παράγοντες όπως η εισοδηματική στενότητα, υψηλά επιτόκια στο χώρο της καταναλωτικής πίστης, επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων κ.λ.π. υπό καθεστώς απουσίας θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης συνέβαλαν στην ανάδειξη της υπερχρέωσης ως σοβαρού κοινωνικού προβλήματος (βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο ν. 3869/2010) που στην αντιμετώπιση του στοχεύει ο εν λόγω νόμος.

                                                                            Ø


 

Ρωτήστε μας...

...για την περίπτωση σας. Θα σας απαντήσουμε σύντομα. Πείτε μας:

      2 + 6 = ?